Tax Implications of Purchasing or Renting Second Property

Real estate investment is always alluring. Besides the appreciation in value, it protects your capital from downside. The low home loan interest rates also encourage you to buy a second property. 

As your income rises, you think of investing in a second home. The second home may be in your own city or somewhere in the hill stations where you can relax and enjoy. Although finances may not be a concern, many individuals take a home loan to purchase a second property to ensure that all property documents are verified. The tax benefits on repayment of a home loan are an added advantage. The home loan EMI calculator helps you to calculate EMIs over the tenure of the loan based on different interest rates, home loan amount and time periods. 

What would be the Tax on purchasing/Renting a second property?

Here, we highlight some of the tax implications of owning and renting your second house property.

  • If both properties are self-occupied or remain unoccupied

You may wish to live in one property and leave the other as vacant for your use whenever required. Simply put, you may decide not to rent out the properties.

In that case, the taxable income from both the properties will be considered as NIL. The Indian Income Tax Act allows an individual to consider any 2 properties as self-occupied. No income will be attributable to these 2 properties unless they are rented out.

Additionally, suppose either of the properties is acquired by taking a home loan. In that case, the individual can take a tax benefit on payment of principal and interest at the applicable home loan interest rates. For instance, repayment of the principal amount is deductible from your total taxable income (total income from all sources) up to Rs. 150,000 under section 80C. Further, interest on loan for every financial year is deductible up to Rs. 200,000 every year under section 24. This deduction reduces your aggregate income from other sources (salary, business income, interest, dividend etc.).

The pocket-friendly home loan interest rates and the tax benefits on payment of interest offer dual advantage of taking a home for acquiring a second home. 

  • If one of the properties is rented

It is quite likely that you may live in one house and rent out the other property. In that case, the income from the self-occupied property will be considered as NIL. For the rented property, the actual rent earned on the property would be considered as taxable income.

You would be entitled to the following deductions from income from rented property:

  1.     Municipal tax paid;
  2.     Standard deduction of 30% of the gross income from rented property; and
  3.     Actual interest, calculated at the applicable home loan interest rates, on a home loan taken for the second property, without the outer limit of Rs. 200,000 mentioned above.

Additionally, you would be entitled to the benefit of deduction of Rs. 150,000 under section 80C on the principal amount of the loan repaid.

  • If both the properties are rented

You may be living with your parents and renting out both the properties. Then, the actual rent from both the properties will be taxable for you. You would be entitled to the deductions for municipal tax, standard deduction and actual interest payment from the rental income offered to tax. This would be in addition to the deduction of Rs. 150,000 under section 80C.

It is important to note here that the deduction under section 80C may already be saturated by PPF contribution, life insurance premium and tuition fees of your children. In that case, there may not be a considerable amount of tax benefit available on the principal amount of home loan repaid.

The attractive home loan interest rates have motivated many young adults to acquire more than property and rent them out. Mindful of the financial commitments, these individuals use the home loan EMI calculator to calculate the future EMIs over the tenure of the home loan. 

Final words

To let out the property or not is your own decision. Whatever may be the decision, you can gain from the multiple tax benefits on income from house property. Taking a home loan further adds to the benefits you can claim.

The home loan EMI calculator calculates your EMI over the tenure of the loan. It helps you ascertain your financial commitment over a period of time and arrange your finances accordingly.

Know your opponents beforehand with Ludo Supreme Gold and GetMega

Playing games can be more fun if you have a competition or an opponent. After analysing the move of your opponent, you can decide...

เทคโนโลยีและลูก ๆ ของเรา

ด้วยการที่คนส่วนใหญ่เสียบอยู่ตลอดเวลาฉันมักจะสงสัยว่าเทคโนโลยีเอฟเฟกต์อะไรที่มีต่อลูกหลานของเรา บางคนบอกว่าเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์อีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เด็ก ๆ ฉลาดขึ้นและบางคนบอกว่ามันไม่มีผลกระทบที่สำคัญเลย ถึงกระนั้นก็ตามคนอื่น ๆ เสนอว่าการใช้เทคโนโลยีคือการส่งเสริมความโดดเดี่ยวทางสังคมเพิ่มปัญหาความตั้งใจส่งเสริมนิสัยที่ไม่ดีต่อสุขภาพและในที่สุดก็เปลี่ยนวัฒนธรรมของเราและวิธีที่มนุษย์โต้ตอบกัน ในขณะที่ไม่มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการใช้เทคโนโลยีและการพัฒนามนุษย์ฉันคิดว่าความสัมพันธ์บางอย่างแข็งแกร่งพอที่จะสนับสนุนให้คุณ จำกัด เวลาหน้าจอของเด็ก ๆ โทรทัศน์เป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อเด็กหรือไม่? ใช่ขึ้นอยู่กับการแสดงและระยะเวลาในการรับชม นักวิจัยพบว่าการเปิดรับโปรแกรมที่มีการตัดต่ออย่างรวดเร็วและการตัดฉากที่ฉายไม่สมจริงผ่านหน้าจอนั้นเกี่ยวข้องกับการพัฒนาปัญหาที่เกิดขึ้นในเด็ก เมื่อสมองเริ่มมีสิ่งเร้าเปลี่ยนไปมันก็หยุดเข้าร่วมกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งและเริ่มแบ่งเขต การได้รับโปรแกรมแรงกระตุ้นมากเกินไปทำให้สมองได้รับการฝึกฝนมากขึ้นโดยการยอมรับข้อมูลโดยไม่ต้องดำเนินการอย่างลึกซึ้ง อย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าทุกโปรแกรมจะไม่ดี เด็ก ๆ ที่รับชมรายการโทรทัศน์ที่ช้าเช่นเซซามีสตรีทไม่น่าจะมีปัญหาในการตั้งใจทำเช่นเดียวกับเด็ก ๆ ที่ดูรายการเช่น The Power Puff...

Why put on safety footwear?

7% of injuries triggered by workplace mishaps are foot injuries. Safety shoes should be maintained, provided, and replaced by the company. Staff members have...

การก้าวสู่การปฏิวัติเทคโนโลยีครั้งที่ 6

เรามีความเสี่ยงที่จะพลาดโอกาสที่ล้ำลึกที่สุดจากการปฏิวัติเทคโนโลยีที่เพิ่งเริ่มต้น ยังมีอีกหลายคนที่หลงลืมสัญญาณและกำลังตกอยู่ในอันตรายจากการเฝ้าดูนี่กลายเป็นช่วงเวลาแห่งความวุ่นวายที่มีเสียงดังมากกว่าการจลาจลเต็มรูปแบบที่จำเป็นในการทำให้เรากลายเป็นเศรษฐกิจสีเขียว สิ่งที่เราต้องการไม่ใช่ล้อหมุนใหม่ แต่เป็นผ้าที่ทอด้วยเส้นใยนาโนที่สร้างพลังงานแสงอาทิตย์ ในการทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเราจำเป็นต้องมีวิธีการใหม่ในการทำความเข้าใจตลาดเทคโนโลยีการเงินและบทบาทของรัฐบาลในการเร่งการเปลี่ยนแปลง แต่เราจะเข้าใจโอกาสก่อนที่พวกเขาจะหายไปหรือไม่ เห็นการปฏิวัติครั้งที่หกสำหรับสิ่งที่มันเป็น เราเจ็ดปีในการเริ่มต้นของสิ่งที่นักวิเคราะห์ที่ BofA Merrill Lynch Global Research เรียกว่า Sixth Revolution ตารางโดย Carlotta Perez ซึ่งนำเสนอในช่วงงานเลี้ยงอาหารกลางวัน BofA Merrill Lynch Global Research ที่จัดทำโดย Robert...

Internet of Things ช่วยภาคอุตสาหกรรมได้อย่างไร?

ยุคใหม่เป็นยุคแห่งเทคโนโลยี ความก้าวหน้าในแวดวงเทคโนโลยีทำให้นักอุตสาหกรรมสามารถใช้กระบวนการอัตโนมัติได้ง่ายขึ้นในอัตราที่เร็วขึ้น หนึ่งในประเด็นสำคัญที่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างมากคือภาคการเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อของเครื่องได้กลายเป็นมากขึ้นเป็นไปได้ในครั้งล่าสุดกับการประดิษฐ์ของเทคโนโลยีเช่นiiot Iiot ซึ่งย่อมาจาก internet of things เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่โดดเด่น แต่เข้าใจง่ายในการใช้งาน โดยพื้นฐานแล้วIiot นั้นเป็นเวอร์ชันเพิ่มเติมของอินเทอร์เน็ตทั่วไปสำหรับสิ่งต่างๆที่คุณใช้ในบ้านของคุณ อย่างไรก็ตามในกรณีของiiotเทคโนโลยีการเข้าถึงของแพลตฟอร์มนั้นกว้างขึ้น เทคโนโลยีIiot จึงเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีสำคัญที่ไม่เพียง แต่ช่วยเชื่อมต่อเครื่องจักรอุตสาหกรรมเข้าด้วยกันเท่านั้น แต่ยังสามารถช่วยในการพัฒนาการเรียนรู้ของเครื่องได้อีกด้วย ข้อดีของเทคโนโลยีiiot คืออะไร? โดยพื้นฐานแล้วมีข้อดีสามประการของเทคโนโลยีiiot ประการแรก iiot technology ซึ่งแตกต่างจากระบบอีเธอร์เน็ตอุตสาหกรรมสามารถทำงานร่วมกับเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลและเมนเฟรมได้ ทำให้ติดตั้งและใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากเทคโนโลยีไอโอทีนี้ยังช่วยให้เครื่องจักรทำงานอย่างรู้แจ้งซึ่งกันและกัน กล่าวคือโดยการจัดเก็บและแบ่งปันสถิติบนแพลตฟอร์มเดียวกันเครื่องสามารถทำงานในลักษณะซิงโครไนซ์ได้ ซึ่งจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าอัตราการผลิตและคุณภาพจะเพิ่มขึ้นในเวลาอันรวดเร็ว และสุดท้ายเทคโนโลยีiiot ช่วยให้เครื่องจักรเรียนรู้จากความผิดพลาด พูดง่ายๆก็คือเทคโนโลยีiiot ช่วยให้กระบวนการเรียนรู้ของเครื่องเช่นกัน เทคโนโลยีIiot ยังเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบอัตโนมัติ ข้อได้เปรียบที่สำคัญอีกประการหนึ่งของเทคโนโลยีiiot คือเมื่อเครื่องจักรทำงานด้วยความรู้ความเข้าใจหากเครื่องจักรเครื่องเดียวทำงานผิดปกติสายการผลิตทั้งหมดจะหยุดทำงานได้ สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าคุณภาพการผลิตจะไม่ถูกขัดขวาง แต่อย่างใด ดังนั้นเทคโนโลยีไอโอทีจึงสามารถช่วยอุตสาหกรรมต่างๆในช่วงเวลาที่เกิดการระบาดใหญ่ได้อย่างง่ายดาย จ้าง บริษัท ที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมที่ดีในประเทศไทย ตอนนี้ถ้าคุณอยู่ในประเทศไทยและต้องการติดตั้งเทคโนโลยีiiot อย่าลืมจ้าง บริษัท โซลูชั่นอุตสาหกรรมที่ดีเพื่อช่วยคุณในการคัดเลือกนักพัฒนาที่ดีที่สุดตั้งแต่แรก

Gather Some Brief Outcomes Of Riches666 Slots!

Popularity of Riches666 agent is mushrooming day by day because of many reasons. Once you decide to play most famous and easy to play...